Gjødsling

Siden arealet også drives som beite, har tanken vært å gjødsle arealet for å få gode grasavlinger. Gjødsling ble derfor gjort som vanlig, med 3 tonn husdyrgjødsel pr dekar i månedskiftet februar/mas.

Sett i ettertid er det mulig at dette var for hard gjødsling for nøttefeltet. Dette er standardgjødsling for beitearealer, og passer godt for grasproduksjonen. Vi er også usikre om vi tør å spyle plantene ned med husdyrgjødsel når plantene er etablert i feltet, så det er mulig dette var siste sesong med gjødsling med husdyrgjødsel.